Statut fundacji Zagrajmy

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1.

1. Fundacja nosi nazwę Fundacja „Zagrajmy” (zwana dalej Fundacją).
2. Fundacja została ustanowiona przez Piotra Łukasza Grabowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym za numerem Rep. A 15874/2011, sporządzonym dnia 09.12.2011 roku, przez Wiolettę Majchrzak, notariusza w Poznaniu.

§ 2.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności województwa wielkopolskiego. Fundacja może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 4.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister edukacji narodowej

§ 5.

Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działalności, na podstawie uchwały Zarządu.

§ 6.

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi fundacji.

§ 7.

1. Fundacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Zarządu i wolontariuszy.
2. Fundacja może zlecać określone zadania innym podmiotom.

§ 8.

1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniających się do realizacji celów Fundacji.
2. Wzory i sposób przyznawania certyfikatów, odznak i medali honorowych określa odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 9.

Celem fundacji jest:
– popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego;
– popularyzacja gier planszowych;
– działalność w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, w tym propagowanie gier planszowych jako alternatywnego, ciekawszego sposobu spędzania czasu i poszerzania zdolności umysłowych;
– propagowanie gier planszowych jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu dla rodzin z dziećmi;
– wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz podobnych instytucji oraz dzieci pochodzących z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej;
– wspieranie rzeczowe, merytoryczne i organizacyjne domów dziecka i podobnych instytucji;
– aktywizacja i wspieranie twórców gier planszowych;

§ 10.

Fundacja realizuje swoje cele przez:
– organizowanie spotkań miłośników gier planszowych;
– organizowanie turniejów i konwentów miłośników gier planszowych oraz innych imprez kulturalnych;
– organizowanie i prowadzenie spotkań edukacyjno-popularyzujących gry planszowe w przedszkolach, szkołach, domach dziecka, domach kultury oraz podobnych instytucjach;
– współpracę z instytucjami i urzędami zajmującymi się nauką, edukacją, oświatą i innymi sprawami związanymi z rozwojem dzieci i młodzieży, zarówno na szczeblu krajowym jak i samorządowym;
– przekazywanie domom dziecka i podobnym instytucjom gier oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy dla tych instytucji;
– tworzenie, tłumaczenie i wydawanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, dotyczących m.in. gier planszowych;
– przyznawanie dotacji rzeczowych, w tym materiałów edukacyjnych, osobom fizycznym i prawnym;
– pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji celów statutowych;
– współdziałanie z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności;
– uczestniczenie w pokazach oraz imprezach krajowych i zagranicznych propagujących gry planszowe;
– prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych.

 

Rozdział III
Zarząd

§ 11.

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 12.

Zarząd składa się z 3 do 4 członków, w tym Prezesa.

§ 13.

1. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Fundację samodzielnie.
2. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach niewymagających kolektywnego działania.
3. Każdy członek Zarządu ma obowiązek poinformować pozostałych członków organu o podejmowanych działaniach, w tym w szczególności o powołaniu pełnomocnika.
4. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu.

§ 14.

Każdy członek Zarządu odpowiada przed pozostałymi członkami organu za działania prowadzone na szkodę Fundacji.

§ 15.

1. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
2. Fundator może zostać powołany do Zarządu.
3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
4. Mandat członka Zarządu wygasa z powodu:
– złożenia pisemnej rezygnacji Zarządowi;
– utraty praw obywatelskich;
– skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
– śmierci członka Zarządu.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu pozostali członkowie dokonują uzupełnienia składu Zarządu.
6. W przypadku wygaśnięcia mandatu co najmniej dwóch członków Zarządu, dotychczasowy Zarząd wybiera nowych członków organu. Członkowie raz wybrani do Zarządu mogą zostać wybrani do tego organu ponownie.

§ 16.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 

Rozdział IV
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 17.

1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1.000,00.-zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne składniki majątkowe nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Majątek Fundacji pochodzi w szczególności z:
– dotacji;
– subwencji;
– dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
– środków otrzymanych od sponsorów;
– darowizn;
– zapisów;
– spadków;
– dochodów z majątku Fundacji.

§ 18.

1. Majątkiem Fundacji gospodaruje Zarząd.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji dotyczące majątku Fundacji powyżej kwoty 500,00.-zł (pięćset złotych) składa trzech członków Zarządu.
3. Ważność oświadczenia woli dotyczącego majątku Stowarzyszenia, składanego przez pełnomocnika, wymaga pisemnego potwierdzenia członka Zarządu. Termin złożenia pisemnego potwierdzenia wynosi jeden miesiąc.

 

Rozdział V
Zmiana Statutu i rozwiązanie Fundacji

§ 19.

Zmiana statutu może być dokonana przez Zarząd, w obecności wszystkich członków Zarządu, uchwałą podjętą jednomyślnie.

§ 20.

1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd, uchwałą podjętą jednomyślnie w obecności wszystkich członków organu, przy czym uchwała musi wskazywać powód likwidacji.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Zarząd wyznaczy innych likwidatorów.
3. Zarząd decyduje o przeznaczeniu majątku fundacji, uchwałą podjętą jednomyślnie, w obecności wszystkich członków organu.